Salon Palloilijat ry
Salon Palloilijat ry, Toimintasäännöt

1 §

Yhdistyksen virallinen nimi on Salon Palloilijat ry ja sen kotipaikka on Salo.Salon Palloilijat ry on perustettu 23.2.1956 ja siitä käytetään myöhemmin nimitystä seura. Seuran kieli on suomen kieli.

Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle seuran jäsenelle oman tasoista harjoittelumahdollisuutta, on se sitten kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa :

1) kilpailutoiminnalla

2) koulutustoiminnalla

3) valmennus- ja harjoitustoiminnalla

4) nuorisotoiminnalla

5) tiedotus- ja suhdetoiminnalla

6) valistus- ja kasvatustoiminnalla

7) kuntoliikunnalla

8) kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueena viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

9) harjoittamalla julkaisutoimintaa

10) ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakehuoneistoja

11) hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteitaTarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.Yhdistyksen jäsenet ovat :

a) toimivia jäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää

b) juniorijäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää

c) kannatusjäseniä, jotka maksavat vuosittain vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksun

d) ikuisia jäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen hyväksymän ainaisjäsenmaksunYhdistys voi vuosikokouksessa kutsua kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla tukeneet tai edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi elossa oleva henkilö kerrallaan ja hänellä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen johtokunnan kokouksissa.

5 §

Jäsenellä on oikeus koska tahansa erota yhdistyksestä, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, voi yhdistyksen johtokunta erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, joko ikuisesti tai määräajaksi. Tässä päätöksessä on jäsenellä oikeus valittaa yhdistyksen yleiselle kokoukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle.

6 §

Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen määräaikana, voi yhdistyksen johtokunta erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

7 §

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella paikallisessa lehdessä.

8 §

Vuosikokouksessa käsitellään

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima tilinpäätös, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

6) Esitetään tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

8) Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä (8 – 10)

9) Valitaan toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi. Valitaan toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kahdeksan – kymmenenjäsentä. Valitaan toimintavuodeksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

10) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus toimintavuodelle. Vahvistetaan tulevaksi tilikaudeksi johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

11) Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.

12) kokouksen päättäminen

9 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

10 §

Seuran tai sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

11 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemiseksi ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksan – kymmenen jäsentä. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtäviä ovat :

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelman mukaisesti

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessa sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

7) pitää jäsenluetteloa

8) hoitaa seuran taloutta

9) hoitaa seuran tiedotustoimintaa

10) hyväksyä ja erottaa jäsenet

11) tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

12) päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

13) ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14) luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

13 §

Seuran toimintavuosi on vuosikokousten välinen aika ja tilikausi on kalenterivuosi.

14 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.Seuran pankkitilien käyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, toimistosihteerillä ja rahastonhoitajalla. Muille seuran tai johtokunnan jäsenille seuran nimissä perustettujen pankkitilien käyttöoikeuksia ja hankintavaltuuksia myöntää ja vahvistaa johtokunta. Johtokunta voi ottaa käyttöoikeuden henkilöltä, joka väärinkäyttää hankintavaltuuksia tai jättää toimittamatta asianmukaiset tositteet tilin käytöstä. Johtokunta ylläpitää listaa tilinkäyttöön valtuutetuista henkilöistä.Jaostot ja joukkueet voivat tehdä hankintoja johtokunnan hyväksymän vuosibudjetin puitteissa.Seuran nimissä otettavien pankki- ja muiden lainojen ottamisesta päättää johtokunta, ja taloudellisesti merkittävissä tapauksissa vuosikokous.

15 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä jaostoja ja alaosastoja sekä valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

16 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

17 §

Jotta seuran purkamisesta koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksen läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolme neljäsosan kannatettava sitä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

18 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.